Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΦΟΙΤΗΣΗ

Ο μαθητής εγγράφεται στο Φροντιστήριο, αφού συμπληρώσει το ειδικό έντυπο που παραλαμβάνει από τη γραμματεία.

Οι επιδόσεις, οι απουσίες, αλλά και οι αργοπορημένες αφίξεις του μαθητή παρακολουθούνται ανελλιπώς και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή, χωρίς καθυστέρηση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κάθε μαθητής πρέπει να προσέρχεται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας πριν από τον καθηγητή του.

Κάθε μαθητής οφείλει να μελετά την ύλη που διδάσκεται, να τηρεί με επιμέλεια τετράδια ασκήσεων σε κάθε μάθημα και να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στις εβδομαδιαίες γραπτές εργασίες που ορίζονται από τους καθηγητές.

Ο μαθητής οφείλει να δίνει το παρόν, εκτός από τα μαθήματα και στα διαγωνίσματα, που διενεργούνται και προγραμματίζονται από το Φροντιστήριο τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα εξέτασης για κάθε μάθημα. Αλλαγή της ημερομηνίας εξέτασης καθορίζεται μόνο από το Φροντιστήριο αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στο πρόγραμμα του μαθητή, ενώ αλλαγή στην ώρα εξέτασης γίνεται κατόπιν αίτησης εκ μέρους του μαθητή και αντίστοιχης άδειας από τη διεύθυνση.

Η διεύθυνση μπορεί να προβεί σε διακοπή της φοίτησης μαθητή, του οποίου η επίδοση παραμένει χαμηλή, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που έχουν γίνει.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΣΤΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται στους καθηγητές, στο προσωπικό του Φροντιστηρίου και στους συμμαθητές τους με τρόπο κόσμιο, που να ταιριάζει σε υπεύθυνα και σεβαστικά άτομα.

Κάθε μαθητής οφείλει να τηρεί την καθαριότητα του κτηρίου και όλων των εγκαταστάσεων του Φροντιστηρίου, πράγμα που ελέγχεται με αυστηρότητα.

Αν ο μαθητής προκαλέσει ζημιά, έστω και άθελά του θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει τη γραμματεία.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές το κάπνισμα μέσα στο Φροντιστήριο.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να εξέρχονται της αίθουσας διδασκαλίας εν ώρα μαθήματος, χωρίς την άδεια από τον καθηγητή και μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό.

Για τις όποιες ανάγκες κλιματισμού της αίθουσας διδασκαλίας, ο μόνος υπεύθυνος για να προβεί στις απαιτούμενες ρυθμίσεις είναι ο καθηγητής.

Για κάθε μαθητή που αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους παραπάνω κανόνες συμπεριφοράς, το Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα αποβολής ή και της οριστικής διακοπής της φοίτησής του.

ΗΜΕΡΕΣ  ΑΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του Φροντιστηρίου δεν ακολουθεί τις αργίες του σχολείου, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους μαθητές του.

Οι αργίες για τη σχολική περίοδο είναι οι εξής: 28 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου - 2 Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου, Μ. Πέμπτη - Τετάρτη του Πάσχα, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  ΚΑΙ  ΠΩΣ  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Τα δίδακτρα του Φροντιστηρίου είναι ετήσια, αλλά καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις μεταξύ 1-10 κάθε μήνα. Σε ενδεχόμενη διακοπή φοίτησης, ο μαθητής υποχρεούται να πληρώσει ολόκληρο το μήνα, κατά τον οποίο διέκοψε τα μαθήματα.

Κάθε σπουδαστής πληρώνει και τη μηνιαία δόση των διδάκτρων, εφόσον γράφεται μέχρι τις 10 του μήνα. Εφόσον εγγράφεται μεταξύ 11ης και 20ης  πληρώνει τα 2/3 και μετά την 21η το 1/3 της μηνιαίας δόσης. Οι επόμενες μηνιαίες δόσεις προκαταβάλλονται μεταξύ της 1ης και 10ης κάθε μήνα. Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό εμπόδιο για την έγκαιρη καταβολή τους, ο κηδεμόνας του σπουδαστή οφείλει μέσα στις ημερομηνίες αυτές να ενημερώσει τη γραμματεία και να συμφωνήσει μαζί της για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας καταβολής τους, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Το ποσό των διδάκτρων είναι αυτό που ορίζεται κατά την εγγραφή του μαθητή και δε μειώνεται στην περίπτωση που ο μαθητής αποφασίσει να διακόψει κάποιο από τα μαθήματα που παρακολουθεί.

Ειδικά για τα εντατικά τμήματα της θερινής περιόδου, τα δίδακτρα προκαταβάλλονται για ολόκληρη την περίοδο με την έναρξη των μαθημάτων και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής της φοιτήσεως για οποιονδήποτε λόγο.